ENNLBI

Wattilete Advocaten ialah satu kantor advokat jang ketjil. Tiga orang advokat dengan tiga orang pegawai memberi sumbangan juridis di pelbagai bidang.

Pokok kita ialah: menjumbang saudara menurut kebutuhan dan mengerdjai dengan kwalitas.