ENNLBI

RECHTSTERREINEN

Wattilete Advocaten verleent rechtsbijstand op een breed terrein. Het kantoor heeft kennis en ervaring op de volgende rechtsgebieden:


Vreemdelingenrecht

Op alle terreinen van het reguliere vreemdelingenrecht kunnen wij u rechtsbijstand verlenen zowel inzake de verlening (aanvraagfase), de verlenging dan wel de intrekking van uw verblijfsvergunning, in de contacten met de IND en Visadienst als in eventuele procedures bij het gerecht. Of het nu gaat om een procedure in het kader van een MVV-aanvraag, een tewerkstellingsvergunning (TWV), gezinshereniging, gezinsvorming, studie, familiebezoek (visa), EU-gemeenschapsrecht, een medische behandeling of voorgezet verblijf.

Voorts is ons kantoor gespecialiseerd in vreemdelingenbewaringszaken. Illegale vreemdelingen waaraan de maatregel van bewaring is opgelegd en die als gevolg daarvan van hun vrijheid zijn benomen, staan wij met raad en daad bij. Daadkrachtig optreden is in deze zaken van essentieel belang en geniet prioriteit. Als doel stellen wij dat de illegale vreemdeling zo snel mogelijk zijn vrijheid dient terug te krijgen. 


Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit dan kunt u zich laten bijstaan door een van onze advocaten. Wij verlenen rechtsbijstand op een breed strafrechtelijk terrein. Of het nu een eenvoudige diefstal betreft of een misdrijf gericht tegen het leven.

Wij zijn kundig en gedreven in uiteenlopende zaken, waaronder verdovende middelen, levens- en geweldsdelicten, zedenzaken alsmede vermogensdelicten en verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed en alles wat daarmee samenhangt.

Naast deskundige juridische begeleiding is er volop aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op geheel eigen wijze bepleit.

Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard kunt u of kan uw familie contact met ons opnemen.

Speciale aandacht gaat uit naar het jeugdstrafrecht. Minderjarige verdachten worden met bijzondere inzet terzijde gestaan. Ouders, school en betrokken hulpverleners worden direct benaderd om het probleem in kaart te brengen en gezamenlijk te zoeken na passende oplossingen.

Indien uw inkomen lager ligt dat de jaarlijks vastgestelde ondergrens komt u in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand.

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit dan kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces van de verdachte om bijvoorbeeld op die wijze een schadevergoedingsverzoek geldend te maken. Bovendien hebt u als slachtoffer het recht om in de rechtzaak, tijdens de behandeling ter zitting, te spreken. In veel van die zaken is het dan verstandig rechtsbijstand te vragen van een advocaat.


Arbeidsrecht

Het kantoor richt zich ook op het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Conflicten tussen werkgever en werknemer komen tegenwoordig veelvuldig voor. Zowel werkgevers als werknemers hebben de weg gevonden naar Wattilete Advocaten en rekenen wij tot onze clientèle.

Wij houden ons bezig met bijvoorbeeld de volgende problemen:

 • de zieke werknemer (de werkgever betaalt u niet)
 • het opstellen van arbeidscontracten
 • de regeling van arbeidsvoorwaarden
 • CAO recht
 • arbeidsrechtelijke aspecten bij overgang van onderneming
 • medezeggenschapsrecht, Wet op de Ondernemingsraden
 • ontslagrecht
 • uw oude werkgever betaalt de eindafrekening niet

Personen- en familierecht

Wij kunnen u adviseren en zonodig in een procedure bijstaan in alle zaken die onder het personen- en familierecht vallen. Daarbij stellen wij als uitgangspunt de zaak met een persoonlijke benadering te behandelen.

Zo zijn wij graag bereid u bij te staan of te adviseren over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • erfrecht
 • alimentatie
 • naamrecht (naamswijziging)
 • echtscheidingen
 • afstamming (bijvoorbeeld ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap, erkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap)
 • adoptie
 • gezag over minderjarige kinderen
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen
 • omgangsregelingen
 • curatele
 • onderbewindstelling
 • mentorschap

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door de wet.

Het bestuursrecht draait in Nederland om het besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft (art. 1:3 Awb). Als het college van burgemeester en wethouders een taxivergunning afgeeft, dan is dat wel een besluit, omdat een vergunning wel publiekrechtelijk is. Burgers kunnen elkaar geen taxivergunningen verlenen.

Andere besluiten zijn bijvoorbeeld:

 • weigering van een bijstandsuitkering
 • terugvordering bijstandsuitkering
 • intrekking van een Wia/WAO-uitkering door het UWV
 • oplegging van een dwangsom
 • aanzegging bestuursdwang
 • weigering van een bouwvergunning
 • weigering aanvullende beurs door Informatie Beheer Groep
 • inning onderhoudsbijdragen door L.B.I.O.

Een genomen besluit kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor u als burger. Bent u het niet eens met een besluit dan staat in de regel bezwaar en beroep daartegen open. Wij kunnen uw bezwaar- en beroepschrift inhoud geven nadat wij het dossier grondig met u hebben besproken.

Het komt veelvuldig voor dat u door het genomen besluit niet meer kunt voorzien in uw levensonderhoud. Het is dan, om verdere financiële problemen te voorkomen, noodzakelijk om aan de voorzieningenrechter, in afwachting van de beslissing op het bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening te vragen.


Sociaal Zekerheidsrecht

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Het sociale zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen).

Hieronder vallen:

 • de Wet werk en bijstand (WWB, voorheen de Abw)
 • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia, voorheen de WAO)
 • de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)
 • de Werkloosheidswet (WW)
 • de Ziektewet (ZW)
 • de Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • de Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Hebt u een probleem op een van deze terreinen dan kunt daarmee terecht bij een van onze advocaten. Het is zeker raadzaam om u bij een eventueel op te starten bezwaar- en/of beroepsprocedure te laten bijstaan door een advocaat.


Huurrecht

Wattilete Advocaten behandelt alle mogelijke geschillen en procedures op het gebied van huurrecht voor zowel particulieren als ondernemingen. Het huurrecht heeft onder meer betrekking op zaken als:

 • huurprijs
 • overdracht
 • huurbescherming
 • het niet nakomen van verplichtingen
 • beëindiging huurcontract
 • ontruiming
 • onderhoud
 • overlast

Hebt u vragen over uw rechten als onderhuurder, medehuurder of verhuurder, wij zoeken het voor u uit en streven ernaar u de oplossing op maat te bieden.